Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA „Modern Thinking”
Tekst ujednolicony

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie nosi nazwę: Modern Thinking, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania kultury, sztuki i nauki, a także działań na rzecz społeczeństwa. Siedzibą stowarzyszenia jest lokal przy ulicy Kostrzewskiego 19/2 w mieście Szczecin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Cele stowarzyszenia obejmują:
  działania na rzecz propagowania czynnego uczestnictwa w tworzeniu kultury przez obywateli;
  działanie w roli inkubatora pomysłów, czyli stwarzanie płaszczyzny do wymiany myśli i generowania twórczych idei i spostrzeżeń, prowadzących do podjęcia następczych działań w postaci wytwarzania: inicjatyw, produktów, usług, wynalazków, start-upów, działań na rzecz kultury lub jakiejkolwiek innej aktywności, której inspiracją były działania Stowarzyszenia;
  zaangażowanie społeczeństwa do dyskusji, formułowania wniosków i następczego działania w kwestiach ważnych i/lub problematycznych współcześnie;
  stymulowanie do niezależnego i krytycznego myślenia odnośnie współcześnie występujących zjawisk społecznych i ekonomicznych;
  budowanie i promocja wizerunku regionu; szczególnie poprzez kanały audio-wizualne oraz wydarzenia o charakterze medialnym;
  przyspieszanie rozwoju kulturowego i gospodarczego Polski;
  podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i intelektualnego w tym promocja języka ojczystego;
  edukacja młodzieży, uczniów oraz dorosłych, organizowanie szkoleń i kursów zgodnie z zastanym zapotrzebowaniem na danym terenie;
  edukacja psychologiczna i poradnictwo dotyczące tematów związanych z psychologią;
  inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych, w tym pomoc w aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  tworzenie dorobku myślowego, filozoficznego, artystycznego i koncepcyjnego kraju;
  edukacja w zakresie podejmowania aktywności zawodowej, sztuki autoprezentacji, budowania wizerunku i autopromocji;
  działania w sferze ochrony i promocji zdrowia,
  udostępnianie wiedzy wiedzy medycznej odbiorcom spoza środowiska akademickiego oraz ułatwianie dostępu do niej;
  działanie na rzecz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego;
  promowanie idei tolerancji dla inności, empatii, zrozumienia i bezinteresownej dobroczynności;
  wzrost zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz integracja społeczna bez względu na klasy i podziały;
  wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu
  prowadzenie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nabywania nowych umiejętności;
  działania na rzecz pogłębiania integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  udział w życiu społecznym, intelektualnym, kulturalnym i politycznym kraju;
  wzbudzanie zainteresowania filozofią i upowszechnianie wiedzy na temat wartości mających znaczenie ponadczasowe’
  działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in. działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym m. in. rozwijanie świadomości ekonomicznej;
  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym m. in. działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia akceptacji dla innych kultur;
  wydawanie materiałów propagujących ekonomię, przedsiębiorczość, rozwój osobisty, zdrowy tryb życia, ochronę środowiska oraz monografii tematycznych;
  działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
  promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
  rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  działania w sferze rozpowszechniania zdrowego sposobu żywienia
  działania w sferze turystyki i krajoznawstwa,
  działalność na rzecz integracji lokalnej, integracji ogólnopolskiej i integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego obszarów wiejskich, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje;
  działania na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
  wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska;
  wspieranie pro-środowiskowych inicjatyw obywatelskich;
  tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji;
  promocja i stymulowanie działań w zakresie rozwoju turystyki i inwestycji w dziedzinie kultury w oparciu o lokalne zasoby;
  prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej;
  promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi
  zajmującymi się działalnością proekologiczną;
  ubieganie się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków
  pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych na cele regulaminowe;
  promocja i organizacja wolontariatu;
  działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w zakresie określonym w niniejszym paragrafie
  wykonywanie innych zadań publicznych;
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  a) organizowanie spotkań stymulujących do niezależnego myślenia, a także stwarzanie okazji do integracji społeczności lokalnej;
  b) działania w przestrzeni miejskiej, (w tym działania w przestrzeni miejskiej angażująca lokalną społeczność) na rzecz świadomej i aktywnej partycypacji w tworzeniu współczesnej kultury;
  c) propagowanie małego patriotyzmu poprzez krzewienie kultury wysokiego języka, a także szerzenie informacji o języku ojczystym, umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych i sztuki retoryki, w tym rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
  d) organizowanie spotkań i szkoleń dotyczących umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych i sztuki retoryki, w tym rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
  e) organizowanie spotkań i szkoleń służących nabyciu wiedzy i umiejętności psychologicznych, budowania relacji z innymi, sztuki empatii i zrozumienia innych;
  f) tworzeniu utworów artystycznych przedstawiających walory obecne w naszej kulturze, w celu umacniania wartości naturalnie w niej obecnych, i jednocześnie charakterystycznych dla naszego narodu, a także integracji i budowania relacji Polaków i ich utożsamiania się z obrazem nowoczesnej polskiej kultury jako cennego i docenianego elementu ich życia;
  g) podnoszenie kompetencji miękkich, psychologicznych i kompetencji wizerunkowych w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy, w tym rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych, rozwój świadomości emocjonalnej, identyfikacja swoich przekonań i zachowań i w przypadku potrzeby – ich rewaluacja;
  h) organizowanie wykładów upowszechniających wiedzę z zakresu medycyny, wysiłku fizycznego, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki ochrony zdrowia;
  i) propagowanie wysiłku fizycznego (przez różnego rodzaju inicjatywy), jako integralnego elementu współczesnej kultury;
  j) propagowanie zdrowego sposobu odżywiania (przez różnego rodzaju inicjatywy), jako integralnego elementu współczesnej kultury;
  k) propagowanie wiedzy o najnowszych odkryciach medycyny, nauki, kultury i sztuki w celu umożliwienia dostępu do akademickich treści osobom spoza środowiska akademickiego;
  l) publikowanie treści wirtualnych i papierowych dotyczących założeń zawartych w celach Stowarzyszenia zawartych w punkcie 1. Rodziału II tegoż regulaminu;
  m) inne działania na rzecz społeczeństwa;
  ROZDZIAŁ III
  CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
 4. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
 5. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
  b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 6. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
  Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, deklarująca szczególną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 8. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 9. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 10. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 7
  członków Stowarzyszenia.
 11. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) brania czynnego i biernego udziału we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,
  b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
  Stowarzyszenie,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 12. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.
 13. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w regulaminowych władzach
  Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 14. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 15. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 16. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka
 17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
  pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
  Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd.
 2. Kadencja władz.
  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej.
 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  uchwalania zmian regulaminu,
  wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  uchwalanie budżetu,
  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
  rzecz Stowarzyszenia,
  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
  lub jego władze,
  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków.
 14. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dotacji i ofiarności publicznej
  d) środków pozyskanych na drodze przyznania ich w konkursach dofinansowanych ze środków europejskich i krajowych
  e) wygranych stypendiów
  f) wygranych w konkursach
  g) innych opłat, o ile decyzja i zgoda na nie zostanie podjęta przez Zarząd
 2. Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
  Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.
  ROZDZIAŁ VI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 6. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zarząd kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 7. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zarząd określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.